Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Hóa học / Hóa học lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối

Câu 1: Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4  B. H2CO3  C. CH3COOH  D. H3PO4

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2  B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2  D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Câu 3: Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4  B. H2S  C. HCl  D. H3PO4

Câu 4: Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.

B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Câu 5: Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

A. Muối là những hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không còn hiđrô có khả năng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan vào nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như Bazơ.

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 20: Mở đầu về hóa học vô cơ

Câu 6: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M?

A. 100 ml.B. 50 ml.  C. 40 ml.  D. 20 ml.

Câu 7: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.  B. 0,075 mol.  C. 0,1 mol.  D. 0,15 mol.

Câu 8: Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa:0,40 mol K ; 0,20 mol AL: 0,2 mol SO và a mol CL.

Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3. B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl,AlCl3,Al2(SO4)3. D. K2SO4, AlCl3,Al2(SO4)3.

Câu 9: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 1,2.  B.0,8.  C. 0,6.  D. 0,5.

Câu 10: Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%  B. 5,84%  C. 5,00%  D. 3,65%

Đáp án

1 C 2 B 3 A 4 A 5 A 6 D
7 C 8 C 9 B 10 D        

Câu 6: Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

=> NaOH và NaHCO3 phản ứng theo tỉ lệ 1: 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 => VNaOH = 20 ml

Câu 8: Bảo toàn điện tích => a = 0,6

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 41: Phenol

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ ở K2SO4 => K+ ở K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

=> không có KCl => loại

Đáp án B: Cl chỉ có ở KCl => K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) => loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

=> Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl chỉ ở AlCl3 => Al3+ là 0,2 mol (đủ) => không có Al2(SO4)3 => loại

Câu 10: Đặt số mol HCl và H2SO4 lần lượt là x và y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH → H2O

Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH => x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

=> Ba2+ dư sau phản ứng, SO42- đã kết tủa hết

=> y = nBaSO4 => x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%

Loading...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (tiếp)

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *