Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Câu 11. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là

A. Nền kinh tế TBCN ra đời nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm

B. Chế độ phong kiến Pháp tồn tại lâu đời và ngày càng khủng hoảng

C. Mâu thuẫn trong xã hội Pháp hết sức sâu sắc, nhất là mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến

D. Nước Anh tư sản là tấm gương cổ vũ tư sản Pháp làm cách mạng

Câu 12. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là

A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp

B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp

C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới

D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng

Câu 13. Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để

A. Nhà vua đề xuất vay tiền và ban hành thêm thuế mới

B. Ban bố tình trạng chiến tranh

C. Thông qua Chính phủ mới

D. Thông qua Hiến pháp mới

Câu 14. Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Hiến pháp mới chính thức được ban hành

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)

B. Quần chúng Pari tấn công và chiếm ngục Baxti

C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội

D. Chính phủ mới chính thức được thông qua

Câu 15. Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu

A. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ

B. Nước Pháp đang đứng trước một cuộc cách mạng

C. Một thời kì mới mở trong lịch sử nước Pháp

D. Chế độ phong kiến ở Pháp sụp đổ

Câu 16. Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Chủ ngân hàng

B. Chủ thuyền buôn

C. Tư sản công nghiệp lớn

D. Tư sản công thương

Câu 17. Sau sự kiện này 14 – 7, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng nào?

A. Phái lập hiến

B. Tư sản công thương

C. Quý tộc mới

D. Tư sản và quý tộc mới

Câu 18. Khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thuộc văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ

D. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền

Câu 19. Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã

A. Xử tử vua Lui XVI

B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 2)

Câu 20. Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là

A. Đề cao vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng

B. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người

C. Khẳng định chủ quyền của nhân dân

D. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án C D C B A
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D A B C A

Từ khóa tìm kiếm:

  • trắc nghiệm sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản pháp bùng nổ cuối thể kỉ XVIII

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *