Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 2)

Câu 11. Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát

B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát

Câu 12. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 13. Kế quả lớn nhấ mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là

A. Quân cách mạng đã chiếm được các công sở

B. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

C. Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng

D. Nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng

Câu 14. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 1)

B. Tư sản và nông dân

C. Nông dân và công nhân

D. Công nhân, nông dân và binh lính

Câu 15. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng tư sản    B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản    D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 16. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời

B. Nhà nước dân chủ nhân dân

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 17. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B. Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Câu 18. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A. Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền

B. Bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp

C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

D. Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước

Câu 19. Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 2)

A. Đảng Mensêvích    B. Đảng Bônsêvích

C. Đảng Xã hội dân chủ    D. Đảng Thống nhất công nhân

Câu 20. Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là

A. Chính cương tháng tư    B. Luật cương tháng tư

C. Cương lĩnh tháng tư    D. Báo cáo chính trị tháng tư

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án B B B A C
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D C C B C

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 1)

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *