Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 7

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 7

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 7

Câu 1: Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?

A. 1   B. 3   C. 2   D. 4

Câu 2: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

A. peptidoglican  B. xenlulozo

C. kitin  D. pôlisaccarit

Câu 3: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

C. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với protein

Câu 4: Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan

A. lizoxom  B. riboxom

C. trung thể  D. lưới nội chất

Câu 5: Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì

A. Vi khuẩn xuất hiện rất sớm

B. Vi khuẩn chứa trong nhân một phân tử ADN dạng vòng

C. Vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

D. Vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 6: Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào

A. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

B. Cấu trúc của nhân tế bào

C. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn

D. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 16

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

A. màng sinh chất  B. nhân tế bào/ vùng nhân

C. tế bào chất  D. riboxom

Câu 8: Cho các đặc điểm sau:

(1) Hệ thống nội màng

(2) Khung xương tế bào

(3) Các bào quan có màng bao bọc

(4) Riboxom và các hạt dự trữ

Có mấy đặc điểm thuộc về tế bào nhân sơ?

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

Câu 9: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:

A. Giúp vi khuẩn di chuyển

B. Tham gia vào quá trình nhân bào

C. Duy trì hình dạng của tế bào

D. Trao đổi chất với môi trường

Câu 10: Tế bào vi khuẩn có các hạt riboxom làm nhiệm vụ

A. Bảo vệ cho tế bào

B. Chứa chất dự trữ cho tế bào

C. Tham gia vào quá trình phân bào

D. Tổng hợp protein cho tế bào

Câu 11: Cho các ý sau:

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong các ý trên có những ý nào là đặc điểm của các tế bào vi khuẩn?

A. (1), (2), (3), (4), (5)  B. (1), (2), (3), (4), (6)

C. (1), (3), (4), (5), (6)  D. (2), (3), (4), (5), (6)

Đáp án

Câu 1: B. 3

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 13

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

Câu 2: A. Peptidoglican

Câu 3: A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

Câu 4: B. riboxom

Câu 5: D. vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 6: A. cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

Câu 7: D. Riboxom

Câu 8: A. 1

(4) riboxom và các hạt dự trữ

Câu 9: C. Duy trì hình dạng của tế bào

Câu 10: D. tổng hợp protein cho tế bào

Câu 11: A. (1), (2), (3), (4), (5)

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2 Câu 1: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *